VEILING REGLEMENT – VERON Zaanstreek

 1. Alle op de veiling in te brengen artikelen dienen van dusdanige kwaliteit te zijn, dat ze voor kopers hobby-waarde vertegenwoordigen.
 2. Er kan alleen tijdens de verkoping(en) worden geboden op de artikelen in de lijst en/of die via de veilingmeester/organisator zijn binnengebracht.
 3. Voor een ingebracht artikel kan een minimumprijs worden verlangd.
 4. Voor alle ingebrachte artikelen gelden daarnaast de volgende regels:
  • De eventuele minimumprijs is op het artikel aangegeven;
  • Het artikel is voorzien van een conditiebeschrijving waarvoor de verkoper garant staat;
  • De minimumprijs staat in redelijke verhouding tot de waarde van het aangeboden artikel, e.e.a. ter beoordeling van de veilingmeester of een bestuurslid van de organiserende afdeling;
 5. Ingebrachte artikelen zonder vermelde minimum prijs worden door de veilingmeester aangeboden voor een naar zijn oordeel redelijke start prijs.
 6. Tien procent van de verkoopsom wordt ingehouden ten bate van de vereniging.
 7. De veilingmeester bepaalt het bedrag van de eerste inzet en het bedrag waarmee elk bod wordt opgehoogd.
 8. Na de uitspraak “verkocht” door de veilingmeester wordt het bieden gestaakt. Een bod, gedaan gelijktijdig of na deze uitspraak, is niet meer geldig.
 9. Alle ingebrachte goederen moeten duidelijk worden voorzien van naam, call of NL-nummer van de inbrenger. Tevens dient te worden vermeld of het artikel werkt en compleet is. Indien deze vermelding ontbreekt, wordt aangenomen dat het artikel niet werkt en/of incompleet is.
 10. Eventueel zal er informatie over de artikelen worden gepubliceerd in een catalogus op de website van de VERON Zaanstreek met daarbij de datum waarop het artikel wordt aangeboden, eventueel een foto, minimum biedprijs en de beschikbaarheid.
 11. De inbrenger vrijwaart de VERON  Zaanstreek voor aanspraken als gevolg van schade of gevolgschade, ontstaan door de ingebrachte artikelen.
 12. Het bestuur van de VERON Zaanstreek accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit of de goede werking van de aangeboden artikelen. Inbrenger en koper zijn hiervoor onderling zelf verantwoordelijk.
 13. De garantie op het artikel is beperkt tot op hetgeen in de catalogus/bij het artikel is vermeld en tot wat men redelijkerwijs mag verwachten van gebruikte apparatuur.
 14. Betaling dient uitsluitend contant en ter plaatse te geschieden aan de veilingmeester. Na afloop van de veiling rekent de veilingmeester af met de inbrenger(s).
 15. Bij het verlaten van de verkoopruimte neemt iedereen zijn of haar in eigendom verworven, alsmede zijn of haar niet verkochte artikelen mee.
 16. Door het inbrengen dan wel kopen van artikelen op de veiling verklaart men zich akkoord met de regels van dit veiling reglement.
 17. Het bestuur van de VERON Zaanstreek ziet tijdens de veiling toe op de naleving van deze regels.
 18. Bij twijfel en/of dispuut beslist het bestuur van de VERON Zaanstreek. Deze beslissingen zijn bindend en kan niet over worden gediscussieerd.

Bestuur VERON Zaanstreek

(versie 15  april 2018)